Welkom op de sait van de bakker Jòòse dòòd bent
        

                  veldteke_1990

1990: Wa d'n kemedie

refrein:
Wa d'n kemedie, wa d'n kemedie
Mè d'éél d'n òòp in één bedrijf
A'k gaan verkleeje om op te treeje
Dan spuit de leut deur éél m'n lijf
Want dweile is m'n lust en leve
Die rol is voor mijn geschreve
't Zal t'r spere a'k gaan aktere
En dèèrmee zeg ik nikst te veul
Kredd'in de gate da'k in de strate
De sterre van d'n emel speul

'k Eb 'n òòfdrol in 't Vastenavendspel
Al sta d'op gin affiesje m'nne naam
'k Eb wa lòòpe prakkezere
Weke zitte rippetere
Mè m'n ééle santekraam
In 't schuurke makte n'ik 'n gèèf dekoor
Op zolder dee ik inspiratie op
Tusse n'al die rekwesiete
Vogelkooie en vergiete, zat m'n rol zo in m'n kop

refrein

'k Eb 'n bietje plankekoorts da d'oort t'r bij
Da ga welover a'k 'r éémmaal staan
Gauw m'n maske, m'n gerijke
Eve n'in de spiegel kijke
't Doek ga d'op dèèr kom ik aan
Wor ik naar 'n paar bedrijve soms wa moei
Dan déél ik netjes mee aan iederéén.
Mense, 'k gaan naar de fwajee
In 't één of 't ander dweilkefee
't Is nou pauze, tot meedéén

Binne spul d'n bendje, z'ebbe ammezuur
'k oor deuntjes uit de Berregse revu
Manne spul nou's 'n wals
Gif niks al ist 'n bietje vals
Wa klinkt da lekker sakkerju

't Zal t'r spere a'k gaan aktere
En dèèrmee zeg ik nikst te veul
Kredd'in de gate da'k in de strate
De sterre van d'n emel speul

Mette stròòm naar buite me d'n ééle stèèrt
Want Janus die zet koffie, zo tie zee
M'n kop is net 'n malle meule
Waar ik 't urregel in oor speule
En ik neurie zachtjes mee

't Zal t'r spere a'k gaan aktere
En dèèrmee zeg ik nikst te veul
Kredd'in de gate da'k in de strate
De sterre van d'n emel speul

't Slot-teneel da d'is bij Wana mè t'r Kraai
't Doek da ga weer valle voor 'n jaar
De Zevesprong mè d'éél de Mart
Me zinge mè d'n schreeuwend art
Voor 't lest nog één keer mè mekaar

refrein