Welkom op de sait van de bakker Jòòse dòòd bent
        

             

2004: Me blaze n's òòg van de tore!

Mottes ore, mottes ore
Me blaze n's òòg van de tore!
Want wa d'ebbe me toch 'n stik-stéén-merakels-gèève stad
Da's ons eige bo-ve-ste Krabbegat
Stik t'oew nuske mar in d'òògte
Borst voruit, gin gedraai en gin geteut
Ge wit, stoefe ken wel lij'e ...
Gè d'ommes ier de gròòtste leut!

In 't splinternuuw Perade-plan wor éél wa d'afgebouwd,
wor de binnestad mè winkels volgestouwd
Lucerna is 't òògte wagge ier ooit 'ad
Ge zul 't zien, sebiet dan ga t'ie plat!

't Is waar wa'k oe vertel, gelòòf d't nie messchien?
Da zoude toch 's deur oew eige maske motte zien ...

De Spieretes wor verschove, ja da leg nouw in 't verschiet
'k Zijn benuuwd of 't ammaal deur zal gaan sebiet ...
Dan wor t'r dèèr 'n éél nuuw stadsdéél aangeleed
De schouw mot blijve ròòke, zogezeed!

't Is waar wa'k oe vertel, gelòòf d't nie messchien?
Da zoude toch 's deur oew eige maske motte zien ...

Ons Stadspeleis kom in Medurodam, da was de vraag ...
Nouw ze krijge n'ons nie klein dèèr in D'n Aag!
Die kleineg'eid is dèèrom ok mar afbesteld
G'et 'm ier ok één op één vor 't zellefde geld!

't Is waar wa'k oe vertel, gelòòf d't nie messchien?
Da zoude toch 's deur oew eige maske motte zien ...

'k Wouw van 't jaar gaan dweile as 'n tore mè d'n 'aan
Dus ik vroog op tijd 'n bouwvergunning aan ...
Ik belde naar 't stattuis. dèèr zee 'n amtenaar
Mè d'Asselewoensdag leg t'ie vor oe klaar!

't Is waar wa'k oe vertel, gelòòf d't nie messchien?
Da zoude toch 's deur oew eige maske motte zien ...